Mikkelin AMK:n valmistujaisjuhla

Mikkelin ammattikorkeakoulun valmistumisjuhla 25.5.2007
kansanedustaja Lenita Toivakka

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja miehet,

Tänään on teidän päivänne. Vuosien uurastus on tuottanut tulosta ja voimme nyt juhlia valmis-tumistanne. Osaaminen on tämän päivän muuttuvassa maailmassa yhä tärkeämpää. Ja sitähän teillä nyt on.

Muistan kirkkaana oman valmistujaisjuhlapäiväni. Parikymmentä vuotta sitten esikoistyttäreni äitinä sain tavoittelemani Kauppatieteen Maisterin paperit HKKK:n rehtorilta. Tunne oli mahtava. Opinnot takana, elämä edessä ja kaikki mahdollista…

Osaaminen on meille jokaiselle henkilökohtaisesti tärkeää. Osaaminen on perusta itsetunnol-lemme ja myöhemmille valinnoille elämässämme. Omasta osaamisestaan on lupa tuntea ylpeyttä.

Osaaminen on tärkeää myös Etelä-Savon itsetunnolle ja tulevalle kehitykselle. Maakuntamme tarvitsee osaajia. Tuleva kehityksemme on pitkälti kiinni alueemme osaamistasosta. Etelä-Savon on entistä paremmin pystyttävä houkuttelemaan monipuolista yritystoimintaa ja tätä kautta osaajia, myös huippuja alueellemme. Työvoiman kysynnän ja työpaikkojen tarjonnan olisi jatkossa kohdattava paremmin ja myös koulutustarjonnan on paremmin vastattava työelämän tarpeisiin.

Suomalaisten hyvinvointi perustuu osaamiseen. Nykyinen osaaminen ei vielä ole tae menestykselle tulevaisuudessa. Kilpailu osaamisen areenoilla on kovaa ja globalisaatio on koulutusjärjestelmällemme monitahoinen haaste. Uudet ideat, teknologiat ja osaava työvoima ovat kuitenkin menestyksemme avaimet. Osaaminen luo edellytyksiä uudenlaisen suomalaisen työn syntymiselle. Osaaminen on hyvinvointimme perusta tulevaisuudessa. Ammattikorkeakouluis-sa tehtävä niin opetus- kuin tutkimustyö ovat tässä tärkeässä roolissa. Osaamiseen on panostettava, jotta pärjäämme myös tulevaisuudessa.

Hyvä juhlayleisö,

Maassamme on tällä hetkellä 20 yliopistoa ja 29 ammattikorkeakoulua. On epätodennäköistä, että Suomi kykenisi ylläpitämään näin suurta määrää korkeakouluja ainakaan nuorten ja työikäisten kouluttamista varten. On tärkeää käydä keskustelua siitä, miten turvataan korkeakoulutus koko maassa. Haasteena ovat erityisesti vähenevän väestön maakunnat. Ammattikorkeakoulujen merkitys maakunnissa, joissa omaa tiedeyliopistoa ei ole, on erityisen suuri.

On syytä muistaa, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnan tavoitteet ovat selkeästi erilaiset. Duaalimalli onkin suomalaisen korkeakoulutuksen perusta. Duaalimallin lähtökohtana ovat erilaiset tutkinnot ja opetussuunnitelmat, jotka pätevöittävät työelämän erilaisiin am-matteihin. Ammattikorkeakoulun koulutuksen lähtökohtana on käytännön- ja työelämäläheisyys ja soveltava tutkimus, kun taas yliopistojen antama koulutus perustuu tieteeseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

Huolimatta lainsäädännöstä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole käytännössä selkeää tehtävänjakoa opetuksessa ja tutkimuksessa. Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen työnjakoa ja tehtäviä tulisi selkiyttää siten, että niiden tarjoama opetus on erilaista, valmentaen erilaisen korkean osaamisen hallintaan. Tämä on kirjattu myös uuden hallituksen ohjelmaan. Eri korkeakoulusektoreilta valmistuneiden osaamisen tulee olla toisiaan täydentävää, ei päällekkäistä.

Duaalimalli on työelämänkin näkökulmasta ollut perusteltu, koska se mahdollistaa työelämän erilaisiin tarpeisiin vastaamisen korkeakoulutuksessa; insinööri tekee erilaisia työtehtäviä kuin diplomi-insinööri. Siksi opetussuunnitelmat ja koulutusohjelmatkin ovat erilaisia.

Ammattikorkeakoulu tuottaa erilaisia osaajia kuin tiedekorkeakoulut. Ammattikorkeakoulun tutkinnon vahvuus on sen läheisyys käytännön työelämään. Työelämän harjoittelujaksot ja yhteistyö yritysten kanssa luo pohjan sille. Suomi tarvitsee tulevina vuosina tuhansittain käytännön osaajia joilla on riittävän hyvä peruskoulutus ottaa vastaan haastavia tehtäviä.

Ammattikorkeakouluntutkinto antaa myös sellaisia tietoja ja taitoja joita yliopistokoulutus ei tuota. Tavoitteena tulee olla maailman parhaiden ammatillisten asiantuntijoiden kouluttaminen. Tutkinto antaa valmiudet sijoittua hyvin erilaisiin ja myös erittäin vaativiin tehtäviin työelämässä. Se antaa myös loistavat valmiudet jatko-opiskeluun niille, jotka kaipaavat lisähaasteita tiedemaailmasta.

Hyvät vastavalmistuneet,

Monella teistä varmasti onkin jo työpaikka tiedossa, osalla puolestaan on edessä tiivis työnhaku. Mikkelin ammattikorkeakoulusta työllistytään onneksi hyvin; 80 prosentilla valmistuneista on työpaikka. Vastavalmistuneista Etelä-Savoon työllistyy reilu puolet. Määrä on vuodesta 2005 kasvanut viime vuoteen. On ilahduttavaa, että aiempaa useampi jää tänne maakuntaan. Etelä-Savon menestymisen kannalta on erittäin tärkeää, että meillä on täällä käytössä osaavia työntekijöitä.

Sen sijaan asia, joka hieman huolettaa, on yrittäjien vähäinen määrä. Yrittäjien osuus Mikkelin ammattikorkeakoulun vastavalmistuneista oli viime vuonna 1,1 prosenttia. Määrä on laskenut edellisen vuoden tuloksesta, jolloin yrittäjien osuus oli 2,7 prosenttia.

Suomi kuitenkin tarvitsee lisää yrittäjiä. Hallitusohjelmassakin on todettu, että luomalla uutta, vahvaan osaamiseen pohjautuvaa ja tehokasta tuotantoa Suomi pystyy lisäämään työllisyyttä. Uuden menestyvän tuotannon luominen edellyttää nimenomaan vahvaa yrittäjyyttä.

Omalta osalta voin yli 15 vuoden yrittäjäkokemuksella todeta että yrittäminen on todella antoisa elämänmuoto. Se on loistava tapa tehdä työtä ja rakentaa omaa tulevaisuutta. Yrittämiseen sisältyy riskejä, pettymyksiä ja uhkia, mutta myös suuri määrä mahdollisuuksia, onnistumisia, itsensä toteuttamista ja hyvän olon tunnetta.

Yrittäjänä ihminen joutuu usein venymään ja löytämään itsestään sellaisia ominaisuuksia ja osaamista, joka ehkä pelkkänä palkkatyöläisenä jää mahdollisesti piiloon. Se antaa suuremmat mahdollisuudet oman luovuuden toteuttamiselle ja uuden rakentamiselle. Yrittäjänä saa moni-puolisen kuvan työelämän kokonaisuudesta, sillä yrittäjä joutuu toimimaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Koska te vastavalmistuneina olette nyt siirtymässä työelämään, haluaisin myös hieman valot-taa niitä asioita joita työnantajat arvostavat ja odottavat uusilta työntekijöiltä. Olen itse yrittäjävuosieni aikana rekrytoinut satoja ihmisiä ja haastatellut monenkertaisen määrän työnhakijoita.

Hyvä peruskoulutus antaa pohjan eri ammatteihin, mutta tosiasia on se että oppiminen alkaa oikeasti vasta työpaikalla. Opinnot antavat teille loistavan alustan jolle rakentaa sitten käytännön osaaminen työelämässä kertyvän kokemuksen kautta. Työelämässä pärjääminen vaatii nöyryyttä, sitkeyttä, joustavuutta ja sen ymmärtämistä että ei todellakaan osaa ja tiedä kaikkea heti.

Hyvät valmistuvat opiskelijat,

Arvostakaa tulevissa työpaikoissanne eri-ikäisten kollegoittenne kokemusta ja osaamista, mutta tuokaa sinne oma tuore näkemyksenne, ja kyseenalaistakaa oikealla tavalla vanhoja rakenteita. Menestyvien yritysten vahvuus muodostuu nimenomaan siitä että erilaisista ja eri-ikäisistä työntekijöistä muodostuu luova ja kehittyvä kokonaisuus.

Ainakin osa teistä toimii tulevaisuudessa esimiesasemassa. Muistakaa aina pitää huoli alaisistanne. Vastuu alaisten hyvinvoinnista ja motivaatiosta on aina esimiehellä. Koulutettuina henkilöinä teidän alaisuudessa tulee tulevaisuudessa työskentelemään paljon myös vähem-män koulutettuja ihmisiä. Heidänkin työnsä on arvokasta ja erittäin tärkeää yritysten ja yhteiskunnan menestymisen kannalta. Kaikki työ on arvokasta.

Teistäkin osa päätyy aluksi töihin joka ei välttämättä vastaa juuri hankkimaanne koulutusta. Kaikki työ kuitenkin kehittää ja antaa valmiuksia tuleviin haasteisiin. Se vaatii teiltä nöyryyttä mutta palkitsee varmasti tulevaisuudessa. Me kaikki olemme työelämässä ja teemme töitä noin neljän vuosikymmenen ajan. Siihen mahtuu itse kullekin hyvin erilaisia työjaksoja joista pitää pystyä nauttimaan ja oppimaan. Työnteko on kuitenkin aina palkitsevampaa kuin joutenolo.

Minun ensimmäinen työni vastavalmistuneena kauppatieteiden maisterina oli osa-aikainen vastaanottovirkailija lauttasaarelaisessa liikuntakeskuksessa. Se sopi hyvin senhetkiseen perhetilanteeseen ja antoi loistavia asiakaspalveluoppeja muun muassa tulevaan kauppiasyrittäjyyteen. Työnteko on kestävyyslaji joka aina palkitsee tekijänsä. Kun tekee erilaiset työnsä hyvin, ja sitoutuu siihen mitä kulloinkin tekee, pääsee varmasti pitkälle.

Arvoisat vastavalmistuneet,

Saatte varmasti tänään juhlapäivänänne runsaasti elämänohjeita. Omana ohjeenani teille lainaan tässä brasilialaisen kirjailija Paolo Coelhon ajatuksia:
” Oppilaskaan ei voi koskaan jäljitellä
oppaansa askeleita,
koska jokaisella on oma tapansa nähdä maailma
ja suhtautua vaikeuksiin ja voittoihin.
Opettaminen on sitä, että osoittaa
kaiken mahdolliseksi.
Oppiminen on sitä, että tekee sen mahdolliseksi itselleen.”

Hyvää juhlapäivää ja lämpimät onnentoivotukset teille kaikille!