Välittävä budjetti

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 31.12.2007

Välittävä budjetti antaa pienituloisille


Vuoden 2008 talousarvioesityksessä parannetaan erityisesti pienituloisten eläkeläisten, opiskelijoiden ja lapsiperheiden asemaa. Kansaneläkkeisiin tehdään 20 euron tasokorotus. Indeksikorotus vuonna 2008 on vajaat 14 euroa. Näiden korotusten ja kuntien kalleusluokituksen poiston ansiosta noin 75 prosentilla kansaneläkkeen varassa elävistä eläke nousee noin 55 euroa.

Oikeudenmukaista on myös se, että viimein eläkeläisten verotus alennetaan palkansaajan verotuksen tasolle. Muutos koskee 13 000-31 000 euroa vuodessa ansaitsevia eläkeläisiä. Eläketulon verotusta kevennetään eläketulovähennystä kasvattamalla siten, ettei yksikään eläkeläinen joudu enää maksamaan palkansaajia korkeampaa verotusta.

Esimerkiksi 20?000 euroa eläkettä saavilla veronkevennys on vuositasolla lähes 600 euroa. Eläkeverotuksen muutos huomioiden jopa 900?000 eläkeläisen tulot nousevat vuonna 2008.

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen on osoitettu 10 miljoonan euron lisämääräraha, jolla paremmin turvataan, että kaikki halukkaat pääsevät vuosittain joko avo- tai laitoskuntoutukseen. Samalla uudistetaan kuntoutuksen sisältöä ja parannetaan puolisoiden ja sotainvalidien leskien asemaa.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät lisäsivät veteraanien kuntoutukseen vielä erikseen kolme miljoonaa euroa. Kaikkiaan sotainvalideja ja veteraaneja tuetaan valtion talousarviossa lähes 425 miljoonalla eurolla vuonna 2008.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan 10 eurolla kuukaudessa lasta kohden nykyisestä 36,60 eurosta 46,60 euroon. Opintorahaa nostetaan vähintään 15 prosentilla kaikilla koulutusasteilla syyslukukauden alusta lukien. Opiskelijoiden omia tulorajoja korotetaan 30 prosentilla. Korkeakouluopiskelijan opintoraha nousee enimmillään jopa 39 eurolla kuukaudessa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmien tunnistamiseen, palveluiden saatavuuteen sekä mielenterveystyön osaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä painopiste näkyy myös budjetissa.

Kuntien valtionosuudet kasvavat yli 700 miljoonalla eurolla. Näillä valtionosuuksilla huolehditaan myös lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Korotuksilla pyritään mahdollistamaan vuosikohtaisia avustuksia pitkäjänteisempi kehittämistyö.

Valtionosuuksien kasvattamisen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa yksi painotus on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja vähentäminen. Yhtenä toimenpiteenä on lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon kehittäminen. Vuosina 2008?-?2011 kehittämisohjelmarahaa on tulossa yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Lisäksi lääninhallitusten ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kautta on tulossa lisämääräraha mm. kuntien ja kuntayhtymien mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämiseen. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät täydensivät budjettia osoittamalla lasten oikeuspsykiatriseen tutkimustoimintaan lisäyksenä miljoona euroa.

Eduskunnan hyväksymässä budjetissa tehdään viimein myös muutoksia alkoholiverotukseen. Edellisen hallituksen päättämä "viina-ale" on käynyt meille kalliiksi niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin.

Alkoholiveron korotus tulee vuoden alusta oleman keskimäärin 11.5 %. Korotus painottuu väkeviin alkoholijuomiin. Korotuksen tarkoituksena on vähentää alkoholin kokonaiskulutusta ja sitä kautta alkoholin käyttöön liittyviä haittoja. Hallitus tulee seuraamaan, tuleeko näin tapahtumaan ja on valmis vaalikauden aikana vielä korottamaan hintoja tarvittaessa uudelleen.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok.),
sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä hallintovaliokunnan jäsen
Mikkeli