Auton Päivä

Auton Päivä

Mikkeli 11.9.2010

Lenita Toivakka

Hyvät kuulijat,

Tämän vuoden Auton Päivän teemana on vastuullinen autonkäyttö. Eli keskitytään liikenneturvallisuuteen ja huomioidaan ympäristö entistä paremmin. Tieliikenteen turvallisuus onkin parantunut viimeisten kymmenen vuoden aikana, tosin hitaammin mitä yleisesti on odotettu.

Liikenneturvallisuus on erittäin merkittävä osa meidän kaikkien kansalaisten arjen turvallisuutta. Kuluneella vuosikymmenellä tieliikenteen onnettomuuksissa on vuosittain kuollut 350-400 ihmistä - poikkeuksena kuitenkin vuosi 2009, jolloin tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen mukaan 281 ihmistä. Tämän vuoden ennakkotietojen mukaan heinäkuu oli erityisen musta kuukausi, sillä tieliikenteessä kuoli 40 ihmistä. Toivottavasti heinäkuun onnettomuuksissa oli kyse vain yksittäisestä erittäin surullisesta kuukaudesta liikenneturvallisuuden kannalta, eikä yleisen liikenneturvallisuuden muuttumisesta huonompaan suuntaa.

Sisäisestä turvallisuudesta vastaava ministeri Anne Holmlundin terveisinä voin kertoa, että liikenneturvallisuuden eteen ponnistellaan koko ajan, myös liikenneturvallisuuden parantuessa. Suomen pitkän aikavälin liikenneturvallisuusvision mukaan tieliikennejärjestelmä suunnitellaan siten, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Emme kaikkia onnettomuuksia pysty koskaan estämään, mutta toivottavasti vähentämään ja välttämään pahimmat niistä.

* * *

Kansalaiset toivovat usein, että poliisi näkyisi liikenteessä enemmän. Poliisi ei kuitenkaan voi yhtä aikaa olla kaikkialla. Viranomaisten ja erityisesti poliisin työssä korostuu työn ennalta ehkäisevä luonne. Tähän poliisi pyrkii myös automaattisella liikennevalvonnalla, joka on yksiselitteisesti tehokkain nopeusvalvonnan muoto. Kameravalvonnasta myös kerrotaan selkeästi liikennemerkeillä, koska tieto siitä itsessään keventää kaasujalkaa. Automaattivalvonta on keskitetty niihin paikkoihin, joissa sattuu tilastollisesti eniten liikenneonnettomuuksia. Viranomaisten tarkoituksena ei ole kehittää sakkorysiä autoilijoiden sakottamisen ilosta, vaan aidosti vaikuttaa meidän kaikkien liikenneturvallisuuteen ja pelastaa ihmishenkiä. Teille määrätyt nopeusrajoitukset ovat olemassa syystä, eikä niitä ole tehty autoilijoiden haitaksi ja kiusaksi, vaikka välillä siltä tuntuu varmaan jokaisesta meistä. Tämä on syytä muistaa, vaikka olen saanut paljon kansalaispalautetta poliisin alennetusta puuttumisrajasta nopeusvalvonnassa.

Euroopan unionin alueella automaattista liikenteen valvontaa pidetään ns. parhaana käytäntönä, jonka käyttöä on lisätty koko unionin alueella. Automaattisen liikennevalvonnan vaikutuksista on tehty kymmeniä tutkimuksia eri puolilla maailmaa. Kaikissa tutkimuksissa on valvonnalla todettu saatavan aikaan merkittävää ja pitkäaikaista liikenneturvallisuuden parantumista. Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella automaattinen liikennevalvonta vähentää liikennekuolemien määrää noin 50 % ja henkilövahinko-onnettomuuksien määrää 20 - 30 %.

* * *

Autotekniikan kehittyminen on osaltaan parantanut liikenneturvallisuutta. Tekniikan keinoin voidaan myös edelleen vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen, jos niitä vain riittävästi hyödynnetään. Erinomainen esimerkki tästä on ajovakausjärjestelmän kehittyminen. Toisena esimerkkinä tästä haluan mainita alkolukot.

Suomessa ja muualla maailmassa raittijuopumus on suuri turvallisuusongelma. Rattijuopumuksia voidaan ennalta estää mm. valvontalaitteita ja rattijuopumusta estäviä teknisiä välineitä kehittämällä, takavarikoimalla rattijuopumukseen syyllistyneen auto sekä päihdeongelmaisten tehokkaammalla hoitoon ohjaamisella.  Rattijuopumusvalvonta on tehostunut, kun poliisiautoihin on saatu lisää tarkkuusalkometrejä tien päällä tehtäviin puhalluskokeisiin. Tämän tarkkuusalkometrin puhalluskokeen tulos on oikeustoimikelpoinen eli tuloksen perusteella voidaan tuomita rattijuopumuksesta. Tämä vapauttaa sekä poliisin että terveyskeskusten resursseja muihin tehtäviin.

Alkoholi on todella vakava ongelma liikenneturvallisuudellemme, mistä kertoo myös se, että joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa alkoholi on osallisena. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että autoon asennettu alkolukko vähentää rattijuopumuksia jopa 90 prosenttia. Tavoitteena tulisi olla, että kaikissa uusissa autoissa olisi jatkossa se vakiovarusteena. Eduskunnan käsittelyssä on lakiesitys, jolla alkolukko määrätään pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksiin. Tällä hetkellä se on vain suositus, jonka noudattaminen toimii yrittäjän kilpailuvalttina.

* * *

Hyvät kuulijat

Hallitus on Vihreällä verouudistuksella onnistunut vähentämään autojen ympäristövaikutuksia. Uusien autojen päästöt ovat pudonneet tällä vaalikaudella lähes viidenneksen. Koko Vihreä verouudistus on tehty tarkoituksella ja harkiten, ei vahingossa hetken mielijohteesta, koska verotuksella voidaan ohjata tehokkaasti kulutusta. Verouudistuksen ensimmäinen motiivi on kerätä rahaa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin ja toinen motiivi on tehdä se ympäristöystävällisemmällä tavalla kuin tähän saakka Suomessa on tehty.

Autoilijoita kiinnostaa liikennepolttoaineiden verotus ja sen uudistaminen polttoaineiden hiilidioksidi- ja lähipäästöjen mukaan. Uudistus tekee ympäristöystävällisistä polttoaineista kuluttajille edullisempia ja vaikuttaa myös ympäristöystävällisten polttoaineiden kehitykseen, tuotantoon ja jakeluun. Eduskunta tulee keskustelemaan tästä uudistuksesta ja tarvittaessa muuttamaan hallituksen esitystä uusien tutkimustulosten valossa, mikäli siihen on aihetta. Vihreä verouudistus on kansainvälisestikin arvioituna varsin merkittävä uudistus ja suuri askel kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Budjettiasioista haluan myös nostaa esille maakunnan tärkeät tiehankkeet. Viitostie Lusi- Mikkeliä rakennetaan ja seuraavaksi tavoiteena on päästä parantamaan Mikkeli- Juva tieosuutta. Savonlinnan Rinnakkaisväylä sai myös lisärahoitusta ensi vuodelle.

* * *

Hyvät kuulijat

Haluaisin nostaa esiin kysymyksen siitä, mitä ihmettä voisimme tehdä nuorten, erityisesti nuorten miesten asennekasvatuksessa toisin. Nuoret, 18 - 20 -vuotiaat miehet ovat usein osapuolena liikenneonnettomuuksia. Nuorten turhat liikennekuolemat on estettävä. tarvitaan nuoriin tehoavaa, realistista ja tunteisiin vetoavaa valistusta. 2000-luvun alussa selviteltiin nuorten aiheuttamia liikenneonnettomuuksia ja sitä miten ne olisi ehkäistävissä. Silloin todettiin, että onnettomuudet olivat etenkin nuorten miesten ongelma ja se johtui usein aikuistumisprosessista, johon ei ulkoisesti voida juurikaan vaikuttaa. Nuorten miesten ongelmien ratkaisuksi ei ole esittää yksittäistä ratkaisua, mutta asennekasvatuksella ja alhaisella kiinnijäämisriskillä on varmasti myönteisiä vaikutuksia myös nuorten liikennekäyttäytymiseen. Vastuu lähimmäisistä on meillä kaikilla, myös ratin takana.

Näillä sanoilla haluan kiittää järjestäjiä tästä hienosta tapahtumasta ja toivottaa meille kaikille erinomaista Auton päivää ja erityisesti turvallista matkaa liikenteessä.