uusimmat

Valtiovallan tervehdys Luovan Huipun tupaantuliaisissa

Hyvät ystävät, taiteilijat ja luovat yrittäjät

Kiitos mahdollisuudesta tuoda valtiovallan tervehdys tähän juhlaanne. Ja koska olemme Tavastialla, elävän musiikin klubilla, esitän puheeni livenä, ilman taustanauhoja, joskin muistiinpanoihin tukeutuen.

Kaikissa ammateissa tarvitaan luovuutta ratkaisujen löytymiseksi ja asioiden edistämiseksi, mutta luovuuden ammattilaisia olette kuitenkin te.

Luovuudella on suuri merkitys paitsi yhteiskunnan myös jokaisen yksilön kannalta. Nopeasti muuttuva ja yhä monivivahteisempi yhteiskunta kysyy kykyä muuntautua ja ajatella luovasti. Työnne tukee luovuutta ja auttaa hahmottamaan todellisuutta eri näkökulmista sekä ymmärtämään ja jäsentämään sitä paremmin. Se edistää henkistä hyvinvointia ja luo merkitystä sekä sisältöä elämään.

Tulkintanne yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä ovat keskustelunavauksia, omanlaisiaan blogikirjoituksia ja puheenvuoroja. Teette arvokasta työtä yhteiskunnallisen ymmärryksen ja eheyden edistäjinä. Samalla taloudellinen toimeliaisuutenne luo uutta kasvua ja hyvinvointia. Sitä on tuettava.

Hyvät ystävät

Viime vuosien aikana viennistä riippuvainen Suomi on saanut kokea Euroopan ja maailman markkinoiden ahdingon. Talouskriisiä ei ole helpottanut valtioiden väliset jännitteet lähialueillamme.

On tosiasia, että maailman tapahtumilla on vaikutusta Suomen talouteen ja hyvinvointiimme. Samalla, kun pyrimme löytämään toimivia ratkaisuja niin talouden tervehdyttämiseksi kuin geopoliittisen tilanteen rauhoittamiseksi, on meidän tärkeää huolehtia myös kotimarkkinoiden toimivuudesta ja yritystemme mahdollisuuksista kasvaa ja kansainvälistyä. Loppujen lopuksi nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa.

On selvää, että ilman käsillä olevia kriisejäkin, suomalaista elinkeinorakennetta on monipuolistettava ja vahvistettava, ja perinteisten vahvuuksien, kuten alkutuotannon ja perusteollisuuden kehittämisen lisäksi on rakennettava uusia kasvualoja teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla. Vientiä tarvitaan kaikilla aloilla.

Ensi vuodelle päivitetyssä Team Finland strategiassa aineeton arvon luonti onkin yksi pääpainopisteistä. Käytännössä tämä tarkoittaa toimia luovan alan yrittäjien kasvumahdollisuuksien ja kansainvälistymisen tukemiseksi.

Kansainvälistymistä suunnitteleville tärkein lenkki on toimivat kotimaan tukipalvelut. Eri puolella Suomea Team Finland verkoston alueellisten toimijoiden on oltava helposti lähestyttävä ensimmäinen kontakti kansainvälistymistä harkitsevalle yrittäjälle ja yritykselle.

Luovilla aloilla on merkittävää potentiaalia uuden kasvun luomiseksi. Esimerkiksi suomalainen musiikki näkyy maailmalla laajasti ja monipuolisesti. Viimeisen 15 vuoden aikana musiikkiviennin arvo on lähes kymmenkertaistunut. Tätä kehitystä on tuettava myös jatkossa.

Hyvät Suomi-lähettiläät,

Suomi-kuvan vieminen ja luominen on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme. Minä teen sitä työtä ministerinä täydellä innolla ja hartiavoimin, niin Suomessa kuin ulkomailla. Mutta joudun tässä tunnustamaan, että jokainen maailmalla tunnettu suomalainen kapellimestari, muusikko, elokuvaohjaaja, näyttelijä tai muu luovan alan ammattilainen edistää Suomi-kuvaa paremmin kuin ministeri. Jatketaan siis tätä työtä yhdessä.

Hyvät luovat toimijat,

Taloudellinen kilpailukyky perustuu kasvavissa määrin yritysten ja yksilöiden osaamiseen ja sen avulla luotuun korkeaan arvonlisäykseen.

Valtion ja meidän päätöksentekijöiden tehtävä on tasoittaa teidän yrittäjien tietä uuden kasvun luonnissa ja kansainvälistymispyrkimyksissänne. Tehdä se mahdolliseksi ja luoda teille toimintaympäristö, jossa riskinotto on mahdollista.

Suomalaisten luovien alojen työllisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia onkin mahdollista lisätä panostamalla muun muassa luovan työn kannustavuuteen.

Uuteen, pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmaan sisältyy kirjaus itsensä työllistävien työmarkkina-aseman sekä sosiaali- ja eläketurvan parantamiseksi.

Lisäksi nykyinen verolainsäädäntö aiheuttaa kasvavan kilpailukykyongelman. Sen puitteissa tekijän toiminnastaan saama tulo katsotaan yleisimmin palkkatuloksi, vaikka toimintaa harjoitettaisiin yritystoimintaan rinnastettavissa olosuhteissa.

Luovien alojen yrittäjien on voitava kehittää ja kasvattaa yritystoimintaansa kuten muidenkin yrittäjien. Erityisen tärkeää tämä on siitäkin syystä, että luovilla aloilla taloudellinen tulos voi vaihdella suuresti eri vuosina.

Luovan alan toimijoiden verotusta olisikin uudistettava siten, että tekijä voisi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi. Tätä ajoin aktiivisesti jo kansanedustajana ja lupaan, etten unohda asiaa ministerinä. Oikeudenmukaisempi verotus kannustaisi taiteilijaa kansainvälistymään ja silti pysymään suomalaisen tekijänoikeusjärjestön asiakkaana ja kotouttamaan teostensa tuoton Suomeen. Muutos lisäisi luovan työn kannustavuutta yksilöiden ja pienyritysten tasolla sekä loisi edellytyksiä luovan alan kasvulle ja uudistumiselle.

Hallituksen periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta tunnistaa asian ja tätä, kuten myös useita muita luovien alojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään ja arvioidaan eri ministeriöiden alaisuudessa.

Jotta tehdyt periaatepäätökset kantavat hedelmää, on tärkeää että niille löytyy tukea myös ensi kevään eduskuntavaaleissa ja niiden jälkeenkin. Tässä meillä kaikilla on tärkeä tehtävä keskustelun ylläpitäjinä, tiedon jakajina ja tietoisuuden lisääjinä. Ei anneta keskustelun vaieta tai asioiden unohtua.

Hyvät tekijät,

Uudet toimitilanne tässä yläpuolella, Luovalla Huipulla, mahdollistaa tiiviin yhteistyön. Eikä tästä ole pitkä matka myöskään Arkadianmäelle sparraamaan meitä päättäjiä luovia aloja koskevissa kysymyksissä.

Yhdessä voimme kehittää yhteiskuntaamme ja mahdollistaa suomalainen yritteliäisyys, myös luovilla aloilla. Suomi tarvitsee tekijöitä ja uuden arvon luojia, uutta taloudellista toimintaa sekä tietenkin kulttuurin elävöittämistä ja henkisen pääoman karttumista. Yhdessä voimme edistää näitä tavoitteita tehokkaasti.

Haluan toivottaa luoville yrittäjille ja taiteilijoille, luoville toimijoille sekä Luovalle Huipulle menestystä ja yhteistyön iloa.

Kiitos.


Tuoreimmat
kirjoitukset

Tuoreimmat
puheet

Kirjoitusarkisto

puhearkisto